Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Chuối tây thái