Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giống lan đai châu