Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giống lan hồ điệp
Giống lan đai châu